มาร่วมกันพัฒนาสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ
โครงการหนังสือ “แก้ปัญหาสังคมด้วยวิชาชีพสังคมสงเคราะห์”

27    มิถุนายน    2551

เรื่อง ขอเพิ่มเวลาเพื่อโปรดส่งบทความลงหนังสือ “แก้ปัญหาสังคมด้วยวิชาชีพสังคมสงเคราะห์”
เรียน เพื่อน ๆ พี่น้องผู้สำเร็จการศึกษา “สังคมสงเคราะห์” ทุกระดับและจากทุกสถาบัน
                      ตามที่กระผมได้ทำหนังสือมาเชิญชวนให้ท่านเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในหนังสือข้างต้น ปรากฏว่ามีหลายท่านร้องขอให้เลื่อนกำหนดเวลาออกไปเพื่อจะได้จัดส่งบทความได้ทัน กระผมจึงทำหนังสือนี้มาขอเลื่อนการส่งเป็นวันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2551 สำหรับรายละเอียดของหนังสือที่จะจัดทำมีดังนี้:
   
รูปแบบ เป็นหนังสือ Pocket Book หนาประมาณ 200 หน้า
สาระ เป็นกรณีศึกษาในการปฏิบัติงานภาคสนามเกี่ยวกับการแก้ปัญหาสังคมหรือพัฒนาสังคมโดยใช้องค์ความรู้ใน แง่ที่เป็นศาสตร์และศิลป์ของงานสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ เพื่อให้ตระหนักถึงคุณค่าของวิชาชีพ หนังสือนี้มุ่งสร้างพื้นที่ทางสังคมให้กับวิชาชีพสังคมสงเคราะห์โดยตรง
ความยาว บทความยาวประมาณ 2,000 คำ (ประมาณ 3 หน้ากระดาษ โปรดส่งเป็นแฟ้มคอมพิวเตอร์)
การเผยแพร่
  1. ทุกบทความที่ส่งไปจะได้รับเผยแพร่ในเว็บไซต์ http://thaisocialwork.trebs.ac.th โปรดดูหนังสือเล่มก่อน (นี่คือวิชาชีพสังคมสงเคราะห์) และเว็บบอร์ดได้ตาม link ข้างต้นเช่นกัน
  2. จัดพิมพ์ Pocket Book จำนวน 3,000 เล่ม โดยขออนุญาตนำบทความประมาณ 20 บทจัดพิมพ์ และทุกท่านที่ส่งบทความจะได้รับท่านละ 4 เล่ม หนังสือนี้จะส่งไปยังห้องสมุดคณะ สถาบัน หน่วยราชการและองค์กรพัฒนาเอกชนที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศประมาณ 1,500 แห่ง
  3. ที่เหลืออีกจำนวนหนึ่งจะส่งขายไปยังร้านหนังสือต่าง ๆ เพื่อให้สังคมรู้จักวิชาชีพของพวกเรา
งบประมาณ กระผมขอสนับสนุนค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าพิมพ์ ค่าติดต่อประสานงาน ส่งหนังสือ ไปรษณีย์ ฯลฯ สำหรับท่านที่ประสงค์จะให้การสนับสนุน โปรดกรอกใบแสดงความจำนงข้างท้าย โดยคณะผู้จัดทำใคร่ขออนุญาตประกาศการร่วมสนับสนุนของท่านตีพิมพ์ลงในหนังสือข้างต้นด้วย
   
  ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านจะร่วมเขียนบทความตามหัวข้อข้างต้นจากประสบการณ์จริงของท่าน เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ของพวกเรา ให้นักศึกษาได้มั่นใจในวิชาชีพ และให้สังคมได้ตระหนักถึงความสำคัญของวิชาชีพของเรา โดยโปรดส่งบทความภายในวันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2551 พร้อมภาพถ่ายและประวัติโดยสังเขปของท่าน (ส่งเป็นแฟ้มคอมพิวเตอร์ที่ sopon@thaiappraisal.org)
   
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอขอบพระคุณ ขอให้คุณความดีที่ท่านได้ประกอบแก่คณะและวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ โปรดดลบันดาลให้ท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดไป
   
ขอแสดงความนับถือ
(ดร.โสภณ พรโชคชัย)
ผู้ประสานงานโครงการ
 
แบบฟอร์มการสนับสนุนการจัดพิมพ์หนังสือ "แก้ปัญหาสังคมด้วยวิชาชีพสังคมสงเคราะห์"
ชื่อ-นามสกุล:
*
โทร.:
* มือถือ:
ที่อยู่ทางไปรษณีย์:
*
  สนับสนุนเป็นเงิน บาท(ทุก ๆ 50 บาทที่บริจาค จะได้รับหนังสือ 1 เล่ม)
สนับสนุนเป็นปัจจัยอื่น ได้แก่